Makhaya, Barbara Khavugwi, Maseno University, Kenya